มูลนิธิกำลังใจ

เครื่องหมายของมูลนิธิกำลังใจ มีลักษณะเป็นรูป "กล่องของขวัญ" มีความหมายว่า

สิ่งที่มูลนิธิจะมอบให้แก่ผู้รับนั้นเปรียบเสมือนของขวัญ ที่จะเป็นกำลังใจสำคัญให้ผู้รับ

ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ

ผลงาน

โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือ "โครงการบันไดฝัน" เป็นโครงการทางวิชาการ ที่มูลนิธิกำลังใจและโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครจัดขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา วิชาการ ตลอดจนความสามารถต่างๆ ของเด็กนักเรียน และเพื่อเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ศักยภาพของตนและพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนไปสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศต่อไป

สามารถอ่านข้าวของโครงการได้ที่:  

https://www.gumlungjai.org/th/news/00130

เพิ่มเติม

ทุนกำลังใจ ปริญญาตรี ปี 2567

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี เว้นแต่ผู้ได้รับทุนการศึกษานั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง มีคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 3.00 หรือลาออกก่อนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรณีใดกรณีหนึ่ง มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทุนและกรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมีความไม่เหมาะสม

กิจกรรมของมูลนิธิกำลังใจ

ของที่ระลึก

ส่งกำลังใจ สร้างความสดชื่นให้กับทุกวันด้วยของที่ระลึกการกุศล

บริจาค

ข้อมูลผู้บริจาค

ข่องทางทำระเงิน