มูลนิธิกำลังใจ

เครื่องหมายของมูลนิธิกำลังใจ มีลักษณะเป็นรูป "กล่องของขวัญ" มีความหมายว่า

สิ่งที่มูลนิธิจะมอบให้แก่ผู้รับนั้นเปรียบเสมือนของขวัญ ที่จะเป็นกำลังใจสำคัญให้ผู้รับ

ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ

โครงการของมูลนิธิกำลังใจ

ทุนกำลังใจ ปริญญาตรี ปี 2567

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี เว้นแต่ผู้ได้รับทุนการศึกษานั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง มีคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 3.00 หรือลาออกก่อนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรณีใดกรณีหนึ่ง มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทุนและกรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมีความไม่เหมาะสม

23 May 2024

โครงการเยาวชนกล้าดี ทำเป็นธรรม

1.มุ่งส่งเสริมมิติด้านคุณธรรมให้กับเยาวชน และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนที่มีทั้งความรู้ คู่ความดี มีจิตสำนึกสาธารณะ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 2.พัฒนาศักยภาพของน้องเยาวชนที่สมัครเข้าโครงการทั้งที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล 3.สร้างโมเดล Community ของเยาวชนยุคใหม่เพื่อให้ เยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคม และลดปัญหา I-Social

11 January 2024

โครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญาสู่ความเป็นเลิศ

โครงการทางวิชาการที่มูลนิธิกำลังใจและโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จัดขึ้นมาแล้ว 14 ครั้ง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา วิชาการตลอดจนการพัฒนาถึงความสำคัญของการศึกษา วิชาการตลอดจนการพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ของเด็กนักเรียน โครงการนี้เปรียบเสมือนเป็นเวที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงศักยภาพของตน และพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนไปสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศ

31 August 2024

ทุนการศึกษา “กำลังใจ อาชีวะ"

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับ ปวช. หรือ ปวส. (ตามทุนที่ผู้สมัครได้รับ) เว้นแต่ผู้ได้รับทุนการศึกษานั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง มีคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 2.50 หรือลาออกก่อนจบหลักสูตร หรือพบว่าผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด กรณีใดกรณีหนึ่ง มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทุน

10 May 2024

ทุนกำลังใจ มัธยมต้น

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เว้นแต่ผู้ได้รับทุนการศึกษานั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง หรือลาออกก่อนจบหลักสูตร หรือพบว่าผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด กรณีใดกรณีหนึ่ง มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้ทุน

19 June 2024

โครงการแนะแนวการศึกษาสำหรับครูและนักเรียน

โครงการแนะแนวการศึกษาให้คุณครูและนักเรียน จัดขึ้นเพื่อหนุนเสริมองค์ความรู้ด้านการแนะแนวการศึกษา แก่คุณครูประจำชั้นและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูแนะแนว และนักเรียน ที่จะสามารถนำไปใช้ในการเลือกแนวทางการเรียนต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

24 June 2024