วัตถุประสงค์โครงการ :

1.เพื่อให้นักเรียน มีทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2.เพื่อสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กับ มูลนิธิกำลังใจ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ และมีความประพฤติดี จำนวน 12 คน โดยในปีการศึกษา 2567 มูลนิธิได้คัดเลือกนักเรียนยากจนพิเศษจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ 

  1. โรงเรียนวัดคลองครุ
  2. โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
  3. โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
  4. โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
คุณสมบัตินักเรียนทุน
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.1 - 3
  • มีความตั้งใจในการเล่าเรียน
  • มีฐานะยากจน
  • มีความประพฤติดี
(โดยการพิจารณาจากผลการเรียนและความประพฤติในการเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 6)

กำหนดการทุนการศึกษา

วันที่

รายละเอียด

1 มิ..-12 มิ.ย.67

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนกำลังใจ มัธยมต้น

13 มิ.ย.

ปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนกำลังใจ มัธยมต้น”

13-14 มิ.ย.

พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสมัครโดยโรงเรียนของนักเรียน

15-17 มิ.ย.

มูลนิธิกำลังใจตรวจสอบเอกสาร

4 ก..

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิกำลังใจ และโอนทุนการศึกษาให้ในวันที่ 28 มิ..

พฤศจิกายน

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีกำลังใจ และสามารถศึกษาต่อในระบบการศึกษาจนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ยอดบริจาค

สถานที่

แบบฟอร์มดาวน์โหลด