วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ต้องการศึกษาต่อในสายอาชีวะ โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วมูลนิธิกำลังใจมุ่งหวังให้ผู้รับทุน ได้นำความรู้ ความสามารถทางสายสายอาชีวะ ไปใช้พัฒนาชีวิตและท้องถิ่นของตน ผู้รับทุนมีโอกาสเป็นผู้ให้ และส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่นต่อไป


รายละเอียดทุน

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตร โดยมอบให้กับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนสายอาชีวะ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทัศนคติและการประพฤติตนที่ดี มีจิตสาธารณะ ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

 1. ประพฤติตนดี ต้องไม่มีโทษทางวินัย และไม่ได้รับโทษทางอาญา
 2. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% และมีผลการเรียนเฉลี่ย แต่ละเทอมไม่น้อยกว่า 2.50
 3. ส่งรายงานความคืบหน้าด้านชีวิตและการเรียน อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปีผ่านจดหมายหรือคลิปวีดีโอ
 4. เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิอย่างสม่ำเสมอ อาทิ
 • การฝึกงานในแบบมีรายได้ภาคฤดูร้อน (Summer) ในกลุ่มบริษัทรักชัยกรุ๊ป (RCG)
 • กิจกรรมการดูงาน และการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสและทางเลือกในการเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทรักชัยกรุ๊ป (RCG) หลังจากจบการศึกษา (หมายเหตุ การจ้างงานเป็นไปตามความสมัครใจของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้สมัครงาน)

หมายเหตุ : ตลอดการเป็นนักเรียนทุน หลังสอบปลายภาคเสร็จและทราบผลการเรียนในแต่ละเทอมแล้ว นักเรียนจะต้องส่งใบเกรด, ใบรายงานผลการเข้าเรียนจากสถานศึกษา และ รายงานความก้าวหน้าฯตาม ข้อ 3 โดยเร็วและตรงต่อเวลาที่กำหนด


ประเภททุนที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษากำลังใจ อาชีวะ” : เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง จำนวน 20 ทุน โดย แบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้นดังนี้

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ทุนจำนวน 30,000 บาท/คน  แบ่งให้ 10,000 บาท/คน/ปี จนจบการศึกษา
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้ทุนจำนวน 32,000 บาท/คน  แบ่งให้ 16,000 บาท/คน/ปี จนจบการศึกษา

เริ่มรับทุนครั้งแรกเมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ปวช.1 หรือ ปวส.1 จนจบการศึกษา โดยจะได้รับทุนต่อเนื่องทั้งหมดไม่เกิน 6 เทอม และเปิดรับนักเรียนที่ศึกษาในสถาบันอาชีวะภายในจังหวัดสมุทรสาคร ตามสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 • สายช่าง ประกอบไปด้วย ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์,       เมคคาทรอนิกส์
 • สายพาณิชย์ ประกอบไปด้วย สาขาการบัญชี
 • สายคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ


สถาบันที่เปิดรับสมัครในปี
2567

 1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 10 ทุน
 2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 5 ทุน และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 5 ทุน

กำหนดการทุนการศึกษา

วันที่

รายละเอียด

15 ..-15 ..67

เปิดรับสมัครทุนการศึกษากำลังใจ อาชีวะ

15 ..

ปิดรับสมัครทุนการศึกษากำลังใจ อาชีวะ

15-22 ..

พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าสมัครโดยโรงเรียนอาชีวะ

23-27 ..

มูลนิธิกำลังใจตรวจสอบเอกสาร

28 ..

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิกำลังใจ และโอนทุนการศึกษาให้ในวันที่ 28 ต.ค.

พฤศจิกายน

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา ระดับ ปวช.

 1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
 2. สอบผ่านและได้รับการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 จากสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครโดยเป็นสถาบันทางการศึกษาของรัฐเท่านั้น
 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือ ประสบปัญหาด้านการเงินในการศึกษา
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือดำเนินคดีในชั้นศาล
 5. มีผลการเรียนเฉลี่ย ในภาคเรียนที่ผ่านมา 2.50 ขึ้นไป และมีศักยภาพที่สามารถศึกษาเล่าเรียนได้
 6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว (เว้นแต่ผู้กู้กยศ.)
 7. มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา ระดับ ปวส.

 1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1
 2. สอบผ่านและได้รับการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 จากสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครโดยเป็นสถาบันทางการศึกษาของรัฐเท่านั้น
 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือ ประสบปัญหาด้านการเงินในการศึกษา
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือดำเนินคดีในชั้นศาล
 5. มีผลการเรียนเฉลี่ย ในภาคเรียนที่ผ่านมา 2.50 ขึ้นไป และมีศักยภาพที่สามารถศึกษาเล่าเรียนได้
 6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว (เว้นแต่ผู้กู้กยศ.)
 7. มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 8. มีจิตสาธารณะ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์ ใบสมัครทุนการศึกษา “กำลังใจ อาชีวะ" ปี 2567 ด้านล่าง

ยอดบริจาค

สถานที่