ด้วยโลกแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง  ศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียน มีการแข่งขันสูง    การเชื่อมตนเองกับสังคมของเด็กลดลง   การปูพื้นฐานด้านคุณธรรมควบคู่ไปกับ  การส่งเสริมด้านวิชาการ จะทำให้เด็กเก่ง   ได้ใช้ความสามารถของตนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ มากกว่าการสร้างปัญหาให้สังคมด้วยการแก่งแย่งแข่งขันกัน
วัยรุ่นในยุคโซเชียล ความเครียด และโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาหลักที่ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตหรือเรียนต่อได้ มูลนิธิกำลังใจ ขอสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆวัยรุ่นยุคใหม่ ผ่านการสนับสนุนกลุ่มเยาวชนโมเดลที่มีความรู้ คู่ความดี ซึ่งสามารถใช้ชีวิตเพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีงามสู่สังคมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

น้องๆที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของ GLJ Friend Club ซึ่งถูก promote ผ่านสื่อ และร่วมกิจกรรมการให้กำลังใจเยาวชนกับมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง


การแข่งขัน โครงการเยาวชนกล้าดี ทำเป็นธรรม

เปิดรับสมัคร 2 ระดับชั้น โดยเป็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม1.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

   - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล, เกียรติบัตร + ทุนการศึกษา 5,000 บาท
   - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร + ทุนการศึกษา 4,000 บาท
   - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เกียรติบัตร + ทุนการศึกษา 3,000 บาท

2. ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 
   - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล, เกียรติบัตร + ทุนการศึกษา 5,000 บาท
   - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร + ทุนการศึกษา 4,000 บาท
   - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เกียรติบัตร + ทุนการศึกษา 3,000 บาท

พิเศษสำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งสองระดับชั้นจะได้รับ รางวัลสำหรับผู้ปกครองส่งเสริมเยาวชนกล้าดีฯ
จำนวน 2,000 บาท และ รางวัลสำหรับโรงเรียนพัฒนาเยาวชนกล้าดีฯ 3,000 บาท

สำหรับน้องๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถมีสิทธิได้เข้าร่วมแพคเก็จโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ เยาวชนกล้าดี ทำเป็นธรรม ทุกคน (ทั้งที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล) ดังนี้

1.โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ดนตรี กีฬา ศิลปะ
2.เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝัน
3.โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนำกำลังใจสู่เยาวชน ทำกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม  

 


พิจารณาคัดเลือกโดย
Portfolio ดังนี้

1.การเขียนเรียงความ (ใบสมัคร+ หัวข้อเรียงความประกาศ วันที่ 1 พ.ค.)

2.การส่งคลิปแนะนำตนเอง

3.แฟ้มสะสมผลงาน

แต่ละโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร รวบรวมเอกสารและผลงานของน้องๆ ส่งมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 

ติดต่อเพิ่มเติม:
มูลนิธิกำลังใจ
57/6 หมู่ที่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร 081-7366922
หรือ gumlungjai.foundation@gmail.com,
Line @gumlungjai
Facebook มูลนิธิกำลังใจ


ยอดบริจาค

สถานที่

แบบฟอร์มดาวน์โหลด