วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเมื่อจบการศึกษาแล้วมูลนิธิกำลังใจมุ่งหวังให้ผู้รับทุน ได้นำความรู้ ความสามารถไปใช้พัฒนาชีวิตและท้องถิ่นของตน ผู้รับทุนมีโอกาสเป็นผู้ให้ และส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่นต่อไปรายละเอียดทุน

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี เว้นแต่ผู้ได้รับทุนการศึกษานั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง มีคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 3.00 หรือลาออกก่อนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรณีใดกรณีหนึ่ง มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทุนและกรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมีความไม่เหมาะสม

ปี 2567 มูลนิธิกำลังใจเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรีทั้งหมด 3 โครงการ คือ

 • โครงการกำลังใจสร้างครูของชาติ รับสมัคร 10 ทุน ให้ทุนปีละ 30,000 บาท (เบิกจ่ายเทอมละ 15,000 บาท)
 • โครงการคุณหมอของกำลังใจ รับสมัคร 2 ทุน ให้ทุนปีละ 50,000 บาท (เบิกจ่ายเทอมละ 25,000 บาท)
 • โครงการ Gumlungjai Scholars รับสมัคร 8 ทุน ให้ทุนปีละ 40,000 บาท (เบิกจ่ายเทอมละ 20,000 บาท)

กำหนดการ

วันที่

รายละเอียด

1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567

เปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิกำลังใจ

31 พฤษภาคม 2567

ปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิกำลังใจ

5 กรกฎาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์

22-26 กรกฎาคม 2567 

สัมภาษณ์

5 สิงหาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิกำลังใจ

พฤศจิกายน 2567

พิธีมอบทุนการศึกษา (จะแจ้งวันที่ให้ทราบอีกครั้ง)คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

 1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาที่สูงกว่าและระดับมหาวิทยาลัย
 2. สอบผ่านและได้รับการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากสถาบันทางการศึกษา โดยเป็นสถาบันทางการศึกษา ของรัฐเท่านั้น ให้ผู้สมัครเลือกสมัครตามคณะที่กำลังศึกษาอยู่ ดังนี้
  • นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต สมัคร “โครงการกำลังใจสร้างครูของชาติ”    
  • นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สมัคร “โครงการคุณหมอของกำลังใจ”
  • นักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ (ที่มิใช่ ครุศาสตรบัณฑิต, ศึกษาศาสตรบัณฑิตและแพทยศาสตรบัณฑิต) สมัคร ”โครงการ Gumlungjai Scholars”
 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และ/หรือ ประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างศึกษา
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือดำเนินคดีในชั้นศาล
 5. มีผลการเรียนเฉลี่ย ในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.00 ขึ้นไป และมีศักยภาพที่สามารถศึกษาเล่าเรียนได้
 6. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว (เว้นแต่ผู้กู้กยศ.)
 7. มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์ ใบสมัครทุนปริญญาตรี ปี2567 ด้านล่าง

ยอดบริจาค

สถานที่

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

ใบสมัครทุนปริญญาตรี2567