ทุนการศึกษามูลนิธิกำลังใจ

มูลนิธิกำลังใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนักศึกษาให้ได้ศึกษาต่อตามที่ตั้งใจไว้ ทุนการศึกษาของมูลนิธิเป็นแบบไม่ต้องใช้ทุน นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนต่อเนื่องทุกปีหากรักษาระดับเกรดที่กำหนดได้ มูลนิธิหวังว่า เมื่อจบการศึกษาแล้ว นักเรียน นักศึกษาจะสามารถนำวิชาที่ร่ำเรียนมา ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

  • กำลังใจสร้างครูของชาติ” สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นครูที่ดี จำนวน 10 ทุน สูงสุดทุนละ 30,000 บาทต่อปี
  • คุณหมอของกำลังใจ” สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นแพทย์ที่ดี จำนวน 2 ทุน สูงสุดทุนละ 50,000 บาทต่อปี
  • “Gumlungjai Scholars สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในคณะและสาขาที่ตนเองใฝ่ฝัน และ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความสำเร็จสูงสุดในสาขานั้น จำนวน 8 ทุน สูงสุดทุนละ 40,000 บาทต่อปี
  • ทุนการศึกษามัธยมปลาย” สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ทุน สูงสุดทุนละ 10,000 บาทต่อปี

ยอดบริจาค

สถานที่

แบบฟอร์มดาวน์โหลด