มูลนิธิกำลังใจ

เครื่องหมายของมูลนิธิกำลังใจ มีลักษณะเป็นรูป "กล่องของขวัญ" มีความหมายว่า

สิ่งที่มูลนิธิจะมอบให้แก่ผู้รับนั้นเปรียบเสมือนของขวัญ ที่จะเป็นกำลังใจสำคัญให้ผู้รับ

ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ

ปณิธาน

มูลนิธิกำลังใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่คุณภาพ สนับสนุนในสิ่งที่ทำให้คนเรามีความขยัน หมั่นเพียร อดทน มานะบากบั่นมีความตั้งมั่นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

     1.เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี ความประพฤติดี

     2.เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ แก่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

     3.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

เอกสารองค์กรการกุศล

มูลนิธิกำลังใจ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ และกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 907 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่638) ลงวันที่ 10 กันยายน 2558

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ

# รายนามคณะกรรมการ ตำแหน่ง
1 ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานกรรมการ
2 คุณอลิสา พฤกษ์วัฒนากุล รองประธานกรรมการและเลขานุการ
3 คุณสินชัย ลือสุขประเสริฐ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก
4 คุณกมล ปิยภัณฑ์ รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
5 คุณชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ กรรมการ
6 คุณลือศักดิ์ ลือสุขประเสริฐ กรรมการ
7 คุณกริสนัย ลือสุขประเสริฐ กรรมการ
8 คุณวุฒิชัย สุริยะสุนทร กรรมการฝ่ายวิชาการ
9 คุณวันดี คงสุภาพศิริ กรรมการ
10 คุณปราณีต ธนูพันธ์ กรรมการ
11 คุณนิชาภา สืบทิมรัตน์ กรรมการ