กำลังใจพาก้าวสู่ "บันไดฝัน"

โครงการ บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ
มูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ 

 

เป็นโครงการทางวิชาการที่มูลนิธิกำลังใจและโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร จัดขึ้นมาแล้ว 14 ครั้ง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา วิชาการตลอดจนการพัฒนาถึงความสำคัญของการศึกษา วิชาการตลอดจนการพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ของเด็กนักเรียน โครงการนี้เปรียบเสมือนเป็นเวที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงศักยภาพของตน และพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนไปสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศ


มาตรฐานบันไดฝัน
ความหวัง กำลังใจในการพัฒนาตน


โครงการบันไดฝันฯ ใช้แบบทดสอบที่ได้รับมาตรฐานของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีการประเมินผลที่เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งจะทำให้น้องๆที่เข้าร่วมแข่งขันได้ทราบความถนัดของตัวเอง และลำดับของตนเมื่อเทียบกับระดับประเทศ นอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับแล้วจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาตนเอง ให้มีทักษะสอดรับกับการดำรงชีพในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

1.แบบทดสอบความ (Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถที่เกิดจากการสะสม ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาในอดีต สามารถใช้ในการทำนายสมรรถภาพของบุคคลว่าสามารถเรียนไปได้ไกลเพียงใร
2.แบบทดสอบความถนันทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบวัดความถนัดทางด้านวิชาการต่างๆ ที่ใช้วัดความสามารถทางการเรียนซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์ทั้งทาง ตรงและทางอ้อม ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน ความถนัดไม่ใช่ความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและไม่ใช่ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Achievement) ที่เกิดจากการเรียนการสอนในเนื้อหา หรือหลักสูตรวิชาต่างๆ แต่ ความถนัดเป็นสมรรถภาพพื้นฐานทางสมอง ที่มีอยู่ในตัวบุคคล มีลักษณะเป็นกลุ่มสมรรถภาพหลายชนิด ซึ่งสมรรถภาพดังกล่าวจะมีผลต่อการเรียนรู้และความสำเร็จในอนาคต

ซึ่งการทดสอบมาตรฐานในโครงการบันไดฝัน จะทำการวัดสมรรถภาพ 4 ด้าน คือ ความถนัดทางด้านภาษา ความถนัดทางด้านจำนวน ความถนัดทางด้านเหตุผลและ ความถนัดทางด้านมิติสัมพันธ์ โดยเมื่อน้องๆทำแข่งขันเรียบร้อยแล้ว มูลนิธิกำลังใจจะมอบ "T-score" ให้แต่ละโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อยอดทักษะของน้องๆต่อไป โดยมีวิธีการอ่านผลคะแนน ดังนี้"บันไดฝัน ครั้งที่ 15"


โครงการบันใดฝันในปีนี้ นอกจากจะมอบทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 125,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันแล้ว ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับโรงเรียนที่มีพัฒนาการเป็นเลิศเพื่อเป็นกำลังใจ ให้โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมการแข่งขันแบบทดสอบมาตรฐานดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยมีรายละเอียดการแข่งขันและ รางวัลดังนี้

  • การแข่งขันตามแบบทดสอบมาตรฐาน ระดับชั้น (ป.2-6)
รายการแข่งขัน จำนวนรางวัล มูลค่ารางวัล รวม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 5 รางวัล (ระดับชั้นละ 1 รางวัล) 4,000 20,000
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 5 รางวัล (ระดับชั้นละ 1 รางวัล) 3,000 15,000
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 5 รางวัล (ระดับชั้นละ 1 รางวัล) 2,000 10,000
รางวัลชมเชย 50 รางวัล (ระดับชั้นละ 10 รางวัล) 1,000 50,000

  • การแข่งขันเขียนเรื่องเขียนเรียงความ ระดับชั้น (ป.2-6) 
รายการแข่งขัน จำนวนรางวัล มูลค่ารางวัล รวม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 5 รางวัล (ระดับชั้นละ 1 รางวัล) 2,500 12,500
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 5 รางวัล (ระดับชั้นละ 1 รางวัล) 2,000 10,000
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 5 รางวัล (ระดับชั้นละ 1 รางวัล) 1,000 7,500

 

กำหนดการแข่งขันโครงการบันไดฝัน ครั้งที่ 15

วันที่ กิจกรรม
1-31 กรกฎาคม 2567 เปิดรับสมัคร ให้แต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อการแข่งขันได้ที่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
31 สิงหาคม 2567 สอบแข่งขันโครงการบันไดฝัน ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
15 พฤศจิกายน 2567 พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา

 

ยอดบริจาค

สถานที่

แบบฟอร์มดาวน์โหลด