กิจกรรมและโครงการ

วันนี้
โครงการ
กิจกรรม

กิจกรรมของมูลนิธิกำลังใจ

มอบทุนการศึกษามูลนิธิกำลังใจ

มูลนิธิกำลังใจมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาทุนมูลนิธิกำลังใจ

06 September 2021

รายละเอียด
โครงการกำลังใจ ไปถึงบ้าน

มูลนิธิกำลังใจ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

01 January 2021

รายละเอียด

โครงการของมูลนิธิกำลังใจ

ทุนการศึกษามูลนิธิกำลังใจ

มูลนิธิกำลังใจ มอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีและมีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน โดยเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผ่านโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ คือ ทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย, ทุนกำลังใจสร้างครูของชาติ

06 September 2021

โครงการโต๊ะเก้าอี้นี้เพื่อน้อง

มูลนิธิกำลังใจ มอบโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

21 February 2020