2023-06-20 (00:00:00) | เข้าชม 208

วันที่จัดกิจกรรม

2023/08/19

กิจกรรมที่ทำ

โครงการ “ บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ  มูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ครั้งที่ 14 "

โครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ เดิมชื่อโครงการ “บันไดฝัน ความเป็นเลิศทางวิชาการ” เป็นโครงการต่อเนื่อง จัดมาแล้ว 13 ครั้ง โดยมูลนิธิกำลังใจ และโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 แบ่งออกเป็นความถนัดทางการเรียน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านจำนวน ด้านเหตุผล และด้านมิติสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเขียนเรื่อง/เขียนเรียงความ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสามารถและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในความถนัดด้านต่างๆ ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศต่อไป

ในปี 2566 มูลนิธิกำลังใจมองเห็นว่า การศึกษาในปัจจุบัน มิติด้านคุณธรรมค่อนข้างน้อย หากสังคมเน้นคนเก่งเราก็จะได้คนเก่ง หากคนเก่งเหล่านั้นขาดคุณธรรม จริยธรรม เขาจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว คิดถึงตัวเองมากกว่าส่วนรวม เพราะโดยปกติแล้วคนเก่งมักจะไม่อยากให้คนอื่นเก่งกว่า จึงถือว่าหากเราเน้นสอนให้เด็กเป็นคนเก่งโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม ก็จะเป็นการสร้างปัญหาให้กับสังคมดังปรากฏให้เห็นในทุกวันนี้

มูลนิธิกำลังใจเห็นและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการให้มีการคัดเลือก “เยาวชนกล้าดี ทำเป็นธรรม” ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชู และผดุงเกียรติเยาวชนที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานจึงสมควรคัดเลือก “เยาวชนกล้าดี ทำเป็นธรรม”โดยกำหนดให้มีเกณฑ์การแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมอันเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรให้เกียรติประวัติของเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกไว้เป็นกรณี เฉพาะราย อันเป็นที่ยอมรับทั่วไปของทุกฝ่ายในสังคม เพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นถัดไป จึงมีการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ”

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาศักยภาพของนักเรียนในความถนัดทุกด้าน และสามารถแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆ ได้
 2. เพื่อเป็นเวทีแข่งขันความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนในจังหวัดใกล้เคียง
 3. เพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางความถนัดทุกด้าน
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนความถนัดดังกล่าว ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศ
 5. เพื่อคัดเลือกเยาวชนซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพ และคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความถนัด ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้กระทำความดี และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้เพิ่มมากขึ้น
 7. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ยอมรับจนเป็นที่ประจักษ์
 8. เพื่อให้การคัดเลือกเยาวชนเป็นไปโดยหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่สอดคล้องกัน และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและโรงเรียนในจังหวัดใกล้เคียง ได้มีเวทีแสดงความสามารถทางวิชาการ และทางคุณธรรมมากขึ้น และเป็นพื้นฐานในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป
 2. นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีและเต็มความสามารถ ซึ่งได้นำชื่อเสียงมาสู่ตนเองและโรงเรียน
 3. เยาวชนมีความตระหนัก และมีความมุ่งมั่นในการดำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ดำรงอยู่ตลอดไป
 4. เยาวชนประพฤติ ปฏิบัติตามหลักธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 5. ประกาศยกย่องเยาวชนผู้ประกอบคุณงามความดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างกับเยาวชนและสังคม

รูปภาพ

แบบฟอร์มดาวน์โหลด